Diplomiwwerrechung fir Musikschüler

Am Kader vun enger klenger Feier am Fräizäitzenter zu Rolleng hat déi Péitenger Musikschoul an Zesummenaarbecht mat der Gemeng Péiteng op hir Diplomiwwerreechung agelueden. 85 jonk Talenter hunn am Laf vun den Unterrechtsstonne bewisen, datt si net zu onrecht deen Owend hir wuel verdéngte Belounung aus den Hänn vum Buergermeeschter a Memberen aus dem Schäfferot vu Péiteng kruten.