Konveniat vum Jargang 1952 zu Dikrich

Eng 20 Medercher a Jongen , di 1958 zu Dikrich an d’ischt Schulljar gungen , waren der Invitatioun vum Kolleg Jean-Marie Dillmann op de Konveniat vun de 65-Jährigen nokomm . Ugefaaang huet deen Dag mat enger Receptioun op der Gemeng , wou de Buergermeeschter Claude Haagen no senger Begréißung eng Féirung duerch di renovéiert Räimlichkeete vum Stathaus gemach huet a jidferengem als kleng Erënnerung e Bildband iwwer Dikrich iwwerreecht huet. Duerno gung et fir d’Mëttigeessen an de Restaurant „Gudd Dikrich“ , wou a bester Stëmmung Erënnerungen aus der Kanner- a Jugendzäit nees opliewe gelooss gufen. Bei guddem Wieder ass den Nomëttig an der Dikricher Foußgängerzon séier riwwergaang an am fréien Owend war op Initiativ vum Kolleg Charel Ensch Rendez-Vous op enger Terrass vun Al Dikrich , dem traditionelle Fest hannert der Aller Kiirch um zweete Juli-Weekend.