Changer d'édition

Éischt-Hëllef-Diplomer am Lycée de Garçons (LGL)

Éischt-Hëllef-Diplomer am Lycée de Garçons (LGL) :

Den 8. Juli sinn am LGL um Lampertsbierg 75 Éischt-Hëllef-Diplomer iwwerreecht ginn.

D’Madame Gaby Bohnenberger, als Responsabel vun den Éischt-Hëllef-Coursen am LGL, huet den Direkter, den Här Frank Eyschen, den Här Luc Scheer vun der Croix-Rouge an all Professeren a Schüler déi dës wichteg Coursë besicht hunn, begréisst an hinne felicitéiert, datt si dëst Engagement agaang sinn. Och huet si d’Schüler opgefuerdert sech fir d’Éischt-Hëllef-Equipe ze mellen, déi et säit 3 Joer am LGL gëtt an déi zu engem ganz wichtegen Engagement ginn ass.

Am 1. an am 2. Trimester sinn d’Éischt-Hellef-Coursen nach vun der Croix-Rouge gehal ginn. Doduerch, datt déi Coursen awer net méi gratis sinn, mee am neie Joer elo 1700€ kaschten an dat eng ze vill grouss Laascht fir eng Schoul ass, hunn d’Responsabele sech eng aner Solutioun ausgeduecht, an zwar sech online beim CGDIS anzeschreiwen, wat bedeit huet, datt d’Coursen am 3.Trimester gratis waren.

Dës Coursë sinn awer all Kéiers vum Pascale Hoffmann-Wagner ënnerriicht ginn. D’Direktioun vum LGL an d’Schüler hunn hir e grousse Merci gesot, fir déi flott an immens kompetent Coursen, déi si säit 7 Joer am LGL hält.

Den Här Luc Scheer vun der Croix-Rouge huet alle Professeren a Schüler Merci gesot, datt si déi 16 Stonnen Éischt-Hëllef-Coursë gemaach hunn an elo déi wichteg Gestë kennen, fir ze hëllefe wann Hëllef néideg ass. Och huet hien erkläert, ewéi wichteg et ass, Blutt ze spenden fir esou och Mënscheliewen ze retten.

Zu gudder Lescht hunn d’Pascale Hoffmann an den Här Scheer jidderengem säin Éischt-Hëllef-Diplom iwwereecht an hinne fir hiert Engagement felicitéiert.