Changer d'édition

Joersofschlossiessen vun de Wormer Pompjeeën

Op hir Chrëschtfeier haten Wormer Pompjeeën an Wäistuff Waibuer zou Wormer invitéiert . Den Zenterchef Erny Schumacher huet seng Memberen an seng Invité’en ganz häerzlechst begréisst. Ganz besonnesch begréissen, konnt hien den Buergermeeschter vun der Gemeen Wormer de Max Hengel an säin Schäffen Mathis Ast, wou Leschtgenannten och ganz aktiv an de Wormer Pompjeeën matwierkt. A senger Ried ass den Erny Schumacher kuerz op den Antrëtt vun de Wormer Pompjeeën an den nei gegrënnten CGDIS agang. Och sinn den Owend Statuten vun der Amicale Wormer Pompjeeën asbl virgestallt ginn an ginn elo op den Instanzewee. A senger Eegenschaft als Buergermeeschter vun der Gemeen Wormer huet den Max Hengel Asazbereetschaft vun de Pompjeeën ënnerstrach. Awunner aus der Wormer Gemeen kennen houfreg sinn esou en aktiven Pompjeescorps ze hunn, deen 24/24 Stonnen an 365 Deeg ëmmer fir seng Leit aus der Gemeen do ass. Och wann de Corps elo dem CGDIS ënnersteet, ännert dat näischt dorun, dass Dieren vun der Gemeen Wormer ëmmer fir si opstinn an dass Gemeen si weiderhin ënnerstëtzt. Bei engem gudden Iessen , engem gudden Pättchen Wäin a gudder Stëmmung ass Chrëschtfeier nach bis spéit an den Owend gaangen.