Changer d'édition

Gedanken zur Seniore-Chrëschtfeier an der Rieslings Gemeen Wormer

well mir hei sinn sou gutt gehalen,

loost mech Merci soen am Numm vun deenen Alen.

Schéi Chrëschdtdeeg wënschen grouss a kleen,

a ganz besonnesch Merci soen - iiser Mamm - der Gemeen.

Déi all Woch iis zur Verfügung stellt hir Gemäächer,

an een goud Drëps spendéiert fir an iise Becher.

Lo gesinn ech, de Gemeenepapp ass jo och vertrueden.

Dann huet iis Mamm dee sécher och agelueden.

Eppes wat sou selbstverständlech fir iis schéngt,

ass dat wat Harmonie fir iis alleguer bréngt.

Déi mat vill Engagement an onkomplizéiert,

iis Fester alleguer verschéinert.

Och hinne geschëlt ass iise Merci, well wat wär iis Gemeen dach ouni si.

Net vergiessen däerfe mer och all di hëllefräich Gestalten,

di dise Veräin féieren a verwalten.

Hinnen alleguer so mir och Merci,

mam Wonsch dat Kraaft verléisst si ni.

An dat si laang nach fir iis do,

well mir si brauchen ouni Fro.


Edy Linden (Auteur)