Changer d'édition

D'Aweihungsfeier vam renovéierte fréiere Pastoueschhaus zu Béigen

Den 29. Mee 2019, am Virowend va Christi-Himmelfahrt, hat de Kierchefong Wëntger op eng Aweihungsfeier vam renovéierten fréiere Pastoueschhaus om Bungert zu Béigen ageladen. Vill Membren vam Kierchefong an der Kierchefabrék, de Vertriädder vam Gemengen- a Schëfferot, souwéi den Entrepreneur, wore präsent. Den Här Pastouer Lubomir Fabcin an den Här Diakon Michael Müller hann dem Härgott säi Seegen op d’Haus erafgeroufen, an op all Leckt, déi do an an aus ginn.

No der häerzlicher Begréissung vam Marcel Schmitz, a sengem Merci an all bedeeligt Handwerksbetrieber, ass de John Heinz op d’geschichtlich Vergangenheet vam sougenannte Béiger Pastoueschhaus agangen, an hat déi verschidden Erneierungen am Haus opgezallt. D’Mady Cannar hat fir de gesangliche Programm van der Feier gesuerigt, an hat eegens engt Wëllkommensligd speziell och fir d’Famill Wagener, déi am Haus waant, virgedroën. Den Här Alex Thillens, éischte Schëffen van der Gemeng, hat a senger Ried, d’Bedeitung van der baulischer Entwécklung am Duärref ageschwat, an hat d’Renovéierungsarbichten am bekannte Pastoueschhaus am Duärrefkär va Béigen, als eng gutt Initiative vam Kierchefong bezeechent.

D’Invitéën haaten Geleegenheet fir sëch d’Haus vam Keller bis op de Ieweschtespäicher aanzekucken. Am Haus a och ronderem, han arbichtsintensiv Renovéierungen a Moderniséierungen stattfond. Am Haus selwer së sämtlich Wänn mat den Diiren a Plafonën erneiert giänn. Nei installéiert goufen och Sanitär-, Heizung-, Beliichtung-, Elektro- a Kichen- Ariichtungen. Et bestung eng gutt Symbios tëschend deene verschiddene Corps de Métiers, sou dat d’Arbichten innerhalb va fënnef Méint, an zwar vam 1. Dez. 2018 bis 30. Aprëll 2019, aafgeschloss konnte giänn.

Dem Kierchefong wor et wichtig, dass d‘Renovéierungsmoossnahmen d’Wohnqualitéit sëcheren, a gläichzäitig der Substanz an dem Werterhalt vam Haus dingen. Sou sënn am Projet Wärmedämm- an Energieeffizient Moossnahmen agefloss. Dat d’Béiger „Pastoueschhaus“ presentéiert sëch lo neiwertig, modern, ewwer ëmmer nach traditionnell. Domadder ass d’Grondlag geschaafe giänn, eng aal wertvoll Substanz fir d‘Zukunft ze erhaalen.

Am Zentrum va Béigen, dem Haaptdueref van der fréierer Béiger Gemeng, stellt d’Pastoueschhaus mat der historischer Substanz a mat der Barock-Kierch, dem Musikssall (fréier d’Gemengenhaus), dem Pompjeessall an dem Veräinssall, een Ensembel van enger Duerefkultur dar.

D’Pastoueschhaus zu Béigen hat eng 300 jährig Geschicht. Bis zur franséischer Revolutioun, (am 18. Jorhonnert) wor dëst Haus engt d’Klouster, va Jesuiten. Dorno wor et bis 1969 fir de Klerus réservéiert. Et wor ee wichtigen Treffpunkt fir vill Leckt, a während de Kréicher an Onrouen ganz dacks e Refugium fir verdriwwe Leckt. Zënter 1969 han noeneen d‘Béiger Schoulmeesteschfamill, an verschidden aner Familljen am Haus gewaant.

De Kierchefong Wëntger wor frou mat allen Invitéën d‘Béiger Pastoueschhaus feierlich anzeweihen a wënschen deenen neie Matbierger am Haus vill Freed an all Guddes.