Changer d'édition

d'Recolte ass färdig fir heem geholl ze ginn