Changer d'édition

Wat Heemecht as? - déi Patz, wou en seng Kandhét verbruecht hot.