Changer d'édition

13 Kanner hun hir éischt Kommioun empfaangen

Viichten: Am Verlaaf vun enger feierlicher Mass an der Kierch vu Viichten, hun 10 Kanner aus der Gemeng Viichten an dräi Kanner aus der Gemeng Préizerdaul, déi alleguerten der Par Atertdall Sainte- Claire ugehéieren, hir éischt Kommunioun vum Pater Jean- Jacques Flammang, empfaangen. De Gottesdëngst gouf vun der Kanner sëlwer gesanglich verschéinert a begleet vum Instrumenten- a Gesangensemble. Op der Uergel huet den Organist Carlo Philippe gespillt. Um Ënn vun der Mass huet den Pater Jean- Jacques Flammang allen Bedeelegten, awer ganz besonnesch denen Merci gesoot, déi d’Kanner fir dess schéin Kommiounfeier virbereet hun.(CR)(FOTO: CHARLES REISER)