Changer d'édition

Nei Sekuristen zu Elwen

Kiirzlich wor am Zenter zu Elwen Diplomiwwerrechung zum Aafschloss vam 1.Hellefcours 2015.
36 Lékt haten sich aagemellt an mat Erfollig den Test bestannen an konnen lo "am Fall wou" anneren Légden hellefen. D'Vertriedder van der Gemeng an di Verantwortlich vam Elwenter Zenter konnten den 11.März vill Lékt begréissen, dorenner o den Regionalinspekter vam Norden, den Charel Zanter.
Eisen Burgermeester Dr.Edi Mertens hat drop hengewisen wi wichtig su ee Cours as, a wi wichtig et as, di richtig Greffer ze kennen, dat ee keng Angst sollt han eppes falsch zemaan, dat Schlemmst wir dat, wann een naist gif maan. Hen hat den Laureaten félicitéiert a merci gesot vir hiren Asatz, am Benevolat.
De Charel Zanter hat dem"First Responder" séng Funktioun erklärt an di nei Sekuristen animéiert viran ze fahren mat Formatiounen, sef et als First Responder, Ambulancier oder Sauveteur aktiv mat zehellefen.
Et wor denen 2 Riedner o eng Éier di sellichen Diplomer ze iwwerreechen, an dem Instrukter Risch Majerus merci ze son, dat heen dese Cours geleet hat. De Risch krut dun als Merci van den Laureaten een Cadeau iwwerrecht an krut dee verdingten Applaus.
Den Owend as beschloss gin mat engem Patt an engem Maufel offréiert van der Elwenter Gemeng.


Si kruten een Diplom:

Antony-Foos Monique; Barbosa-Sousa Sara Patricia; Becker Lynn; Bieser-Krings Gisela; Bock Lucien; Bock Nico; Bormes Kevin;
Buis Jarouschka; DaSilva Lindsay; DaSilva Santos Alexandra; DeMatos Gomes Eva; Delforge Jérôme; Engelen Laurence;
Eschette-Grommes Pascale; Sietzen-Oliveira Paula; Jacobs Cathia; Kreutz David; Molitor Martine; Moreira Sandra; Neissen Katja; Parmentier Larissa;
Pereira Da Silva Tom; Petesch Sven; Philipps Svenja; Ribeiro Goncalves Patricia; Rommes Kevin; Schmit-Schmit Aline;Schmitz Christian;
Scholer Corinne; Schrantz Dennis; Huszka Maria; Streicher Erny; Thines-Klein Alice; Tiezema Torben; Van Eis Linda; Verissimo Cheila.

Henckes Guy
www.citroisvierges.lu