Changer d'édition

Mat de Muppen um Tour lanscht Bëtlerbaach teschent Syr an Bëtler (Bettelange).