Changer d'édition

Owesimpressiounen um Iechternacher See

Eng Ronn öm den See treppelen, d'Rou geneeissen, an de lescht warm

Sonnenstrahlen droen derzo bei dat én den Dag gemittlech ausklengen kann lossen.