Changer d'édition

Débardage de bois à l’aide du cheval

An der Woch vum 25. Mäerz 2019 konnten d’Klassen aus der Lydie Schmit Schoul vu Schëffleng an de Bësch tëschent der « rue de la Forêt » an dem Schéissstand goen an nokucken, wéi d’Holz mat Hëllef vum Max a Moritz, deenen zwee Schaffpäerd vun Uespelt, rausgeschleeft gouf.


Well d’Kanner sou vill interessant Froe gestallt hunn, kënne si Iech elo alles iwwert dës ëmweltbewosst Technik erzielen.


Hei e puer Andréck vum Cycle 3.2.!