Changer d'édition

Mir Brauchen Dech

Du wellst een Deel vum Radio Belle Vallée gin? Dan bas du genee richteg! Elo mussen ma nemmen nach een puer Punkte klaren. Team:Den Radio Belle Vallée besteht aus engem Team fun am moment gut 15 Leit.Matmachen kannst du prinzipiell och,wanns du een weineg Erfahrung an Talent matbrengst. Bei dengen eischten Schrett gess du fun engem fum radio begleet, deen dir alles erklärt an dech schnell matran brengt. DJs sin natirlech Herz vum Radio Belle Vallée. Wanns du als DJ zu eis kommen wellst, dann brauchen mier als eischt e puer Infoen iwert dech: •Dain DJ-Num •Eng kurz Beschreifung vun dengem Musekgenre •Deng Referenzen (Radios,Disco, Café …)oder och net!!

•Eng Foto vun dir Virraussetzungen: fier beim Radio Belle Vallée obleen muss du een puer Virraussetzungen erfellen:: •Du muss 12 joer all sin ( Autorisation Parrentale) •Du muss zäit hun •Du muss musik hun ,an och eppes ze zielen wessen Scheck eis deng Bewerbung op info@rbv.lu oder ruf un 621169814.Denk drun mir machen alles bénévol( ohni bezouhlung) Radio Belle Vallée :De Sender aus der Minett -Musik fir jonk an aal op 107.00Fm

Mellt och Dir iech "vir een freschen Wand am Radioland" Zesoumen kënnen mir et packen. Majo mir wenschen iech bonne chance an bis gleich am Team.

PS: Des weideren sichen mir nach Leit dei sech em Publicitéit an Sponsoring wellen bekemmeren ,respektiv Leit mat Begabung vir Technik (Pc , Stream , etc)

Plus de nouvelles de Robert Bellevallée >