Changer d'édition

Spendenaktion für Flutopfer

Déi 2 Fescherbutteker beim Fischermecky an Jerome's Fishing Shop spenden mat Hëllef vun der Baggerweier asbl 1111 € für d'Flutopfer. Geld ass vum Benefiz vum hierem Fëscherconcour 3 Länder Masters den de 31t July an 1st August stattfonnt huet'