Changer d'édition

90 Kärzen um Kuch vun der Madame Mayer-Meres

Mme Liliane Mayer-Meres huet den 4ten Juni 2022 an der Seniorie St. Joseph zu Péiteng,wou si säit dem 15ten Februar 2022 wunnt, hir 90 Joer gefeiert.

Si huet 2 Kanner, d’Gabrielle an d’Elisabeth, mat deenen si sech gudd versteet.

Si huet ëmmer gären gekacht, am Gaart geschafft an ass gär gereest.

Gefeiert gouf an der Seniorie wou den Direkter Laurent Origer an d’Präsidentin Eugénie Derume vun der Amicale hir beschte Gléckwënsch ausgeschwat hunn.

D’Gratulatiounen vun der Gemeng Péiteng huet de Buergermeeschter Pierre Melina an den Här Romain Mertzig iwwerbruecht.

Zesummen mat der Famill ass ugestouss ginn.