Changer d'édition

Fest vum 3. Alter - Editioun 2019. Monnerech.

Rentnerfeier huet en héije Stellewäert bei de Senioren aus der Gemeng Monnerech. 430 Rentner ware pünktlech géint hallwer 3 an der Monnerecher Sportshal present.

Vir d'Presidentin vun der Drëttalter - a Gesondheetskommissioun Marianne Weisgerber war et fir drëtt Kéier wou et d' Rentnerfeier konnt aleeden.

Mir sti kuerz virun engem Joerzéngtwiessel. Mir liewen an enger Zäit, an där een leider oft muss feststellen, dass de Respekt verluer geet, sief et de Respekt ee virun dem aneren am Allgemengen, de Respekt am alldeeglechen Liewen, de Respekt am Beruffsliewen awer och de Respekt virum Alter.

Dir hutt eise Respekt verdéngt. Jo, dir gehéiert zu där Generatioun, där mir all vill ze verdanken hunn. Dir hutt Iech oft vill missten ploen an haart missten schaffen an awer hutt dir eis déi Wäerter vermëttelt, déi eis ausmaachen, déi eis Kultur hei zu Lëtzebuerg ausmaachen. Bei Iech goufen Respekt an Zesummeliewen grouss geschriwwen an Dir waart zu all Moment bereet Verantwortung ze iwwerhuelen.

Dofir e groussen Merci un Iech, fir alles wat dir bis elo an Ärem Liewen geleescht hutt fir är Famillen a fir eis Gesellschaft.

Är Altersgrupp geet ëmmer méi grouss, och hei an eiser Gemeng. D ‘Senioren vun haut ginn awer och ëmmer méi fit, méi jonk, ... nom Motto vum Udo Jürgens sengem dach sou bekannten Lidd:

‚Mit 66 Jahren da fängt das Leben an…….

Genee sou huelt Dir nach ëmmer aktiv um Liewen deel a genee dëst wëlle mir ënnerstëtzen. Mir proposéieren Iech reegelméisseg Aktivitéiten wéi Konferenzen oder Thés dansant’en. Och net ze vergiessen eise Club Senior A Bosselesch wou vill flott Aktivitéiten ugebueden ginn. Zeckt net och mol dohin era luussen ze goen an un där enger oder anerer Aktivitéit deelzehuelen.

Léif Rentner, d ‘Fest vum 3. Alter ass e klenge Geste fir Iech eise Respekt an eis Dankbarkeet auszedrécken, Merci ze soen fir alles wat Dir fir eis gemaach hutt an och nach ëmmer maacht : esou Presidentin Marianne Weisgerber.

De Buergermeeschter Jeannot Fürpass geet an senger Ried op déi ergräifend Zeremonie an , déi zu Éiere vun den Affer vun der Rundstedtoffensive zu Hamm stattfonnt huet. Ënnert dem Decknumm „Wacht am Rhein“ hunn se viru 75 Joer mat hirem Asaz fir Fridden a Fräiheet gekämpft an hiert Liewe gelooss .

D ‘Majoritéit vun iech heibannen , esou de Jeannot Fürpass , huet d ‘Auswierkunge vum Krich direkt oder indirekt um eegene Léif erfueren.Des Generatioune sinn nohalteg geschiedegt a verdéngen eise Gréisste Respekt an Unerkennung vir dat Geleeschten. Des Generatiounen hunn Basis a Viraussetzunge mat hirer Aarbecht an hirem Engagement fir de Wuelstand vun haut geluecht. Zäiten hunn geännert, et ginn nei Erausfuerderungen un eis Gesellschaft gericht, a nees eng Kéier ass den drëtten a véierten Alter gefuerdert eng Hand mat unzepaken.

Och wann de Joachim (Blacky) Fuchsberger mengt :al ginn ass näischt vir Feiglingen, wann een och oder deen anere Bobo muss akzeptéieren, spillt den 3ten a 4ten Alter eng wichteg Roll an eiser Gesellschaft a gehéiert net op Ofstellgleis. Dozou gehéiert och d ‘Évolutioun vun engem autonomen an och betreiten Alterswunnen. Fir eise Monnerecher Leit dat kënnen de erméiglechen, an dat ze realiséieren, huet dëse Gemengerot 2 Proprietéiten an der Lampecher Strooss direkt ugrenzend un d ‘Struktur "A Bosselesch" opkaaft. D'Rentnerfeier oder Chrëschtfeier huet eng laang Traditioun an eiser Gemeng .Si an engem grousse Sall ofzehalen geet op eng Iddi vum Roby Raus , fréiere President vun der 3. Alterskommissioun aus dem Joer 2006 zeréck.

Et ass äre Nomëtteg, genéisst e puer flott Stonnen, bei engem gudde Patt, engem klenge Maufel, zerwéieren vun der Equipe vum „Gourmand“ .Fir d' Ambiance suergen den" Käpten Änder," an de" Matrous Camille "mat hirer Equipe. Natierlech garantéiert och Knipskëscht vun Levygraphie fir vill Spaass , mengt de Buergermeeschter Jeannot Fürpass.