Changer d'édition

Generalversammlung Chorale mixte Mertert

D'Chorale mixte Mertert huet an hierer Generalversammlung vum 16. Mäerz 2019 e Scheck vun 1000 € un d'Amicale op Lamp iwwereecht. Dëst war den Erléiss vum Concert am Advent wou eng Quête fir e gudden Zweck gemaach gouf.

Foto:Jean Walté.