Changer d'édition

Kleederstuff vu Miersch

Mierscher Kleederstuff

Déi Mierscher Kleederstuff ass net méi ewechzedenken, bitt se dach scho säit Joren deene méi sozial schwaache Bierger d‘Méiglechkeet, Kleeder zu bezuelbare Präisser ze kafen.

Et sinn 11 Leit déi sech bénévol asetzen fir d’Kleederstuff ze bedreiwen: Barthelmy Sylvie, Fantin Triny, Hansen Nicole, Heck Annette, Hoffmann Margot, Kersch Marianne, Nicolas Josette, Schroeder Maria, Teusch Lucie, Teusch Arnold an Tunsch Christiane.

Hir Aufgab besteet doranner, Kleeder ze sammelen, se ze triéieren an ze préiwen, fir se esou duerno kënnen ze verkafen.

Duerch de Verkaf vun de Kleeder entsteet en Erléis, deen déi Benevol all Joer un Associatiounen iwwerreechen, déi sech och dem Benevolat verschriwwen hunn.

Den 29. Mäerz 2019 war et esou wäit, a folgend Associatioune konnten aus den Henn vun de Verantwortlechen aus der Kleederstuff hire Scheck entgéinthuelen:

Blëtz a.s.b.l. 3.000 €, Multiple Sclérose Lëtzebuerg 3.000 €, Foi et Lumière Miersch 500 €, ADRA Luxembourg 500 €, Télévie Miersch 5.000 €.

Dës kleng Iwwerreechungsfeier ass mat engem grousse Merci un déi 11 Verantwortlech aus der Mierscher Kleederstuff ausgeklongen.

Text a Foto Krier Henri