Changer d'édition

Fotoe vun der Aweiung vum Fändel a Musekssall vun der Bech-Berbuerge Musek

Am Kader vun den Festlechkeeten 10 Jar BBM huet Sonndes den 5. Mee 2019 d’Aweihung vum éischte gemeinsamen Fändel säit der Fusioun vun der Bech-Berbuerger Musek an vum neien Musekssall stattfonnt.

Mat dëse Fotoe kennt dir iech en Bild vun dësem onvergiesslechen Dag maachen, a gesitt dorobber souwuel d'Pätteren an d'Giedele vun eisem neie Fändel wei och de Cortège um Wee fir bei den neie Musekssall, wou ierch ennert anerem en klenge Abléck an dësen gebueden gouf.