Changer d'édition

Landwirtschaft vun alen Zäiten !

D'Landwirtschafts Maschinnen hunn uerg geännert an de Joren !

A wann s'ausgedéngt hunn, sinn s"ëmmerhinn nach schéin Dékoren!