Changer d'édition

Krëppespill am CIPA vun de Kanner aus der Par Mamerdall St. Christophe

Wéi all Joer, hunn d'Kanner aus der Par Mamerdall St. Christophe e Krëppespill ageübt fir op Hellegowend an der Chrëschtveillée um Briddel opzeféieren. An och dest Joer sinn si viru Chrëschtdag an den CIPA op Mamer gaangen, fir d'Bewunner an hier Familljen mat dësem Krëppespill op Chrëschtdag anzestëmmen. Zesummen mat de Kanner, Jugendlechen an Erwuessenen aus dem Sang- a Musiksgrupp aus der Par, hu si eng schéi Chrëschtdagsstëmmung an de Festsall vum CIPA bruecht a sou de Leit eng Freed gemach. Den Applaus an de Merci vun de Bewunner, wéi och vun der Direktioun, waren verdéngt a sou goufen d'Kanner an hier Betreier, déi si während Wochen mat vill Engagement drop virbereed haaten, duerno da mat engem Stéck Kuch an enger Taass Schoki verwinnt. De Rendez-Vous fir d'nächst Joer ass dann och scho rem ausgemach!