Changer d'édition

Keen Dreck an d'Natuer !

D’Natuer seet „MERCI“ Jean Kandel


Loost eis Natuer dach proper, si seet Merci dofir.

Dir wëllt jo net vum Noper, den Dreck vrun äerer Dier.


Och wat een laascht eis Stroossen, vun onnëtze Knascht gesäit,

Dat dierft dach keen do loossen, statt an d’Pubell gehäit.


Wann äeren Hond muss kacken, dat ass eng normal Saach,

Den Häerchen muss berappen: dee Koup gëtt opgeraaft.


Och all eist Feld a Wissen, loosst vun deem Dreck verschount,

Well dovun, d’ass bewisen: kritt d’Véih ee fatz’ge Sout.


A villen Dierfer steet jo, d’Natuerbotz um Programm.

Da si vill Fräiwëll’ger do, déi samm’len alles an.


Deene gëllt ee grousse Luef, wat si man fir d’Natuer

Vun deem Knascht, ee grousse Kuef, da meng alt, t’gëtt der epuer.


Loost äer Natuer dach proper, dat misst jiddereen verston

No iech, dee Wee dorobber, muss dann sech kee beklon.