Changer d'édition

120 1.Hëllef-Diplomer am LGL

Am Laf vum leschte Schouljoer hunn am LGL 114 Schüler a 6 Professeren
en Éischt-Hëllef-Cours besicht, deen si mat engem Test ofgeschloss hunn.
50 Schüler vun 2e hunn dëst an hirem obligatoreschen Optiounscours gemaach
an all déi aner fräiwëlleg no der Schoul.
Den Direkter aus dem LGL, den Här Frank Eyschen, huet de Schüler mat hire
Professeren zu dësem Engagement felicitéiert. Dëst ass och e wichtege Bäitrag
zum Schoulprojet “LGL- en gage”.
34 Schüler hunn sech och spontan bereet erkläert, fir an der neigegrënnter
Éischt-Hëllef-Equipe vum LGL matzemaachen.
Den Här Luc Scheer aus dem Direktiounscomité vum Roude Kräiz huet de Schüler
erkläert, wéi wichteg et an eiser Gesellschaft ass éischt Hëllef ze leeschten,
wann se gebraucht gëtt a sech z’engagéieren wou et néideg ass.
Och ass Blutt spenden e wichtegen Deel vun dësem Engagement, well trotz
moderner Medezin d’Blutt duerch näischt z’ersetzen ass.
E grousse Merci haten d’Schüler wéi och d’Proffen an d’Direktioun vum LGL
fir d’Madame Pascale Hoffmann-Wagner, déi déi 4 verschidden
Éischt-Hëllef-Coursë während dem Schouljoer op eng immens léierräich a flott
Aart a Weis geleet huet.