Changer d'édition

Burgbrennen zu Kauneref

Pünktlich um halwer acht hott di lescht bestuedte Koppel d'Burg op der Esch-saurer Strooss ugefong
Dest Joer haat d'Jeunesse mat der Ennerstetzung vun den Duerfleckt den Eiherebaam vun de leschte Kommunalwahlen recycleiert an zur Burg ëmfonktionneiert... Ët schingt een extra gudd Material geweescht ze sën well um zing Auer stung d'Kraiz nach ëmmer....
Hoffentlich vergeet de Wanter trozdeem