Changer d'édition

Helene Kerger-Wallig - Nëmmen dat Bescht fir déi 90 vun eis alleguer!

Léif Mamm, Bomi an Uergroussbomi, nieft engem Kuch kriss du dëst Joer och e puer léif Wierder. Mir wënschen der alles Guddes, Léift, wéineg Krankheet a keng Boboen. Mir denken un dech, dat soll roueg jiddereen wëssen, a gréissen dech mat ganz villen Kussen!


Alles Gutts fir déi 90 vun eis alleguer!