Changer d'édition

D' "Betty" beim Umoossen vu Buedlaatschen

Well ët de 15 August sou waarm war, wollt d'Betty de Kanner, déi sech an der Schwemm gudd ameséiert hunn, nomaachen an dem Vic séng Buedlaatschen umoossen. Leider hunn se nit esou richteg gepasst.Mee d'Betty ass nach jonk a wäert nach vill wuessen.