Changer d'édition

90. Gebuertsdag vun der Madamm Josée Huberty-Marx

Den 1. November huet d’Madamm Josée Huberty-Marx hire 90te Gebuertsdag gefeiert.

D’Madamm Huberty ass 1929 zu Angelduerf an der Hasselbach op d’Welt komm an huet hiert ganzt Liewen zu Angelduerf verbruecht. Si huet schonn a jonke Joren op der Ferme Tibessart geschafft. Si gouf 1953 mam Jos Huberty vu Bierden bestuet, mat deem si 66 Joer bis zu sengem Doud am Januar 2019 zesummen gelieft huet.

D’Josée Huberty ass Mamm vun zwee Meedercher, Groussmamm vun fënnef Kanner an zwee Mol Urgroussmamm.

D’Madamm Huberty huet vun 1956 bis 1999 d’ESSO -Tankstell zu Angelduerf geféiert, wou si all déi Joren vu 6 Auer muerges bis 22 Auer owes geschafft huet.

Hier Hobbyen si Strécken a Bitzen.

Mam Computer an de moderne Medien gëtt si och haut nach beschtens eens.

Si war an der Gemeng ëmmer aktiv an ass sou ze soen eng Institutioun zu Angelduerf.

De Schäfferot vun der Gemeng Ierpeldeng-Sauer huet der Madamm Huberty bei enger klenger Feier doheem an hirem Haus op der Ettelbrécker Strooss déi beschte Gléckwënsch iwwerbruecht an och de Syndicat d’Initiative huet sech deene Wënsch ugeschloss.