Changer d'édition

Traditionele 1.Mee Feier

Och dëst Joer hunn sech ons Scouten, Explorer, Rover Cheffen an Comités Memberen ërem frai am Moien getraff fir zesummen an den Bësch zwee flot Meekränz maachen ze goen.


Et ass an der Freier Moiesstonn an den Bësch gangen , wou mir als eicht mol e gudden Koup Grengschnett gesammelt hunn. Dëssen hunn mir geluerden, an bei onsen Home bruecht, fir do zesummen mat onsen groussen Wëllefcher zwee Meekränz ze bannen.


En Meekranz hunn mir béi ons bei dne Home opgehangen, an den aneren hunn mir am Kader vun onser Traditioneler "Bonne Action" an d'Altersheem "Hospice Civile Pfaffental" bruecht.


Am Altersheem hunn mir eng gudd zeitchen mat den Leit verbruecht, et goufen Geschichten ausgetosch an wéi emmer sech gudd amuseiert.


info@hoga.lu

www.facebook.com/HOGASCOUTEN