Changer d'édition

Indianerweekend

Wëllefcher vum Sous-Camp Vulkan vum Together 2014, Eechternoacher Quaichleken, Munnerefer Mais, Fiiss an HoGa, haten e flotten Indianercamp an der Stadt.

Trotz bessen Réen sinn mer op den Trajet gaangen op der Sisch nom entfouerten Häuptlingsmeedchen, hunn Challengen gemeeschtert, eng Véillée erliewt an e Totem + Kappschmuck gebastelt...

Wann du wells bei eis mat machen, da komm bei eis kucken


info@hoga.lu

www.facebook.com/HOGASCOUTEN