Changer d'édition

VERNISSAGE VUN DER AUSSTELLUNG ″ REGARDS SUR LA COMMUNE ″ Magda ZAGRZEJEWSKA


VERNISSAGE VUN DER AUSSTELLUNG

″ REGARDS SUR LA COMMUNE ″

vum Magda ZAGRZEJEWSKA

Den Här Paul Bach , President vun der Kultur – an Archivekommissioun vun der Gemeng Luerenzweiler huet d´Gäscht esou wéi d´Kënschtlerin bei der Ausstellung op der Vëlospiste tëschent "Nei Aarbecht“ - Hielem an Hënsdref/Luerenzweiler häerzlech begréisst .Hin huet d´Kënschtlerin d´Madamm Magda ZAGRZEJEWSKA kuerz virgestallt är si d´Wuert ergraff huet an hir Ausstellung erkläert huet. Duerno huet den Här Jos Roller , Buergermeeschter , puer Wuert un d´Leit gericht är hin déi ganz Gesellschaft op den Éierewäin , offréiert vun der Gemeng Luerenzweiler , agelueden huet .

D´Ausstellung steet bis Een 2019 op der Vëlospiste .