Changer d'édition

Abschied an Eierungen beim Juegdsyndicat Heischent

No 60 Joer Aktivitéit beim Juegdsyndicat Heischent huet de Pol Hoffmann vun Heischent, säi Posten als Sekretär, den hien 1958 vum Jos Moecher vu Merscheed iwerholl hat, zur Verfügung gestallt. De Virstand hat awer drop gehalen fir den scheidenden Sekretär fir säin langjährigen Dingst am Kader von enger klenger Feierstonn an der Auberge Fuussekaul ze éieren. A senger Usproch huet de Jos Majerus als jetzige Präsident, den Engagement an di gut Zesummenarbecht nit nëmmen als Sekretär awer och mat de Jeeër a Pächter an all dene Joeren besonnesch ervir gestrach. Als Unerkennung ass de Pol Hoffmann mat engem Ipad als Abschiedsgeschenk geéiert gin. Desweideren gouf de Jean Welter, den säit 1993 als Präsident un der Spëtzt vum Heischter Juegdsyndicat stong, grad wéi den Henri Brack als langjährigen Beisitzenden am Virstand mat engem passenden Cado honoréiert gin. Beim uschléissendem Abschiedsiessen an engem gudde Patt koum esou munch witzig Anekdot aus all denen vergangenen Joeren erëm zum Virschäin. (TEXT/FOTO: CHARLES REISER)