Changer d'édition

Optimistesch Astellung

Eng Photo mat engem positiven Message an enger schwéirer Zäit, déi fir munnech Leit bedreckend ass, an se virun eng Retsch Erausfuederungen stellt.

Zeechnung: Camille Berens

Photo: Georges Berens