Changer d'édition

Duebelen Anniversaire bäi der Chorale Gouschteng.


D’ Chorale Ste Cécile Gouschteng déi säit 1871 besteethat viru kuerzem d’Éier an d‘Freed en duebelenAnniversaire  an der Kierch zu Gouschteng ze feieren. 60 Joer DIRIJEMP  (Jemp Rollinger) a 50 JoerChorale Mixte Gouschteng.

D’Sängerinnen an d’Sänger vu Gouschteng, verstäerkt vun e puer gudde Frëndinnen a Frënn aus de Nopeschchéier hate fir dësen Dag eng festlech Mass - ënner der Direktioun vum Jemp Rollinger, begleet op der Uergel vum Luc Rollinger an op der Flûte vum Stephanie Schlink - astudéiert. E Programmheft mat de Lidder huet de Leit d‘Matsangeméi liicht gemaach an esou war en d’ “Zesummefeiere“ garantéiert.

Dës Feier déi virun der Mass mat enger klengerUsprooch vum Jemp Rollinger ugaangen war hat hirSuite am Centre Culturel mat der Éierung vum Dirigentduerch de President vum Gesank Gérard Schmit.   E klenge Kaddo fir de Jemp an  e puer Blumme fird’Netty hunn nieft engem gudde Maufel an engem Gebuertsdagskuch fir déi richteg Stëmmung ënner den Invitéen an den Duerfleit gesuergt. Op dësem duebeleFestdag hunn d’Medailen net däerfe feelen, an den Delegéierte vum Piusverband, de Jemp Stronck , huetassistéiert vum Här Paschtouer Alain Steffen an dem Diakon Vincent De Smet, mat Freed d’verdéngschtvollSängerinnen a Sänger aus der Chorale Gouschtengausgezeechent. Éisen eelste Sänger de Marcel Gondringer, éise President de Gérard Schmit a éisFrënn aus de Nopeschchéier kruten och e klenge Merci. Mat de Gratulatioune vu der Gemeng Fluessweilerduerch de Buergermeeschter Roger Barthelmy huet dës sympathesch Feier hir Enn fonnt.

Eng Medaile hu kritt: Mme Martin-Beckius Colette, (10 Joer) Mme Schmit-Demuth Christiane (20 Joer) Mme Mathieu-Schmit M-Thérèse, M. Rollinger Luc(30 Joer) Mme Gondringer-Weirig Germaine, MmeSchoux-Gondringer Danielle, Mme Schiltz-BellionSonny, Mme Reinert-Kieffer M-Josée (40 Joer) MmeFeltz-Faber Mathilde, Mme Rollinger-Schons Netty, M. Soisson Jos (50 Joer).

(Text Josy Soisson)

(Foto Jemp Rollinger)