Changer d'édition

Réunion de quartier - Gasperich

Gemeng Letzebuerg hat den 22. Mee op eng Versammlung angelueden. Et gun haptsechlesch em Stroossen: Rue Georges Clemenceau, rue Christophe Colomb a rue Franz Liszt.