Changer d'édition

Häiser baufälleg durch Embauaarbechten zu Gaasperech

Haut huet rue Benjamin Franklin missen fir den Verkéier gespart gin. An zwee Häiser sin do aabeschten gemaachtgin. Bei engem vun den Häiser ass den Giewel gerutsch. Et gesäit esou aus als misten Häiser ofgerappt gin. Schwéier Maschinnen sin schon do.

Dodurch fueren Buslinen 13 a 23 net an Kolonie