Changer d'édition

Erëm eng Presidentin fir Gaasperecher Musek

Déi 59. Generalversammlung zu Gaasperech huet hiire Memberen och dëst Joër eng flott PowerPoint mat den Aktiwitéiten vun 2018 presentéiërt, déi vum Sercretaire erstallt ginn ass. Verschidde Museker an och deen neien Dirigent Lionel VALERI kruten eng Envelope iwwereecht fir hiiren Asatz waerend dem Joër.

Et ass op de Concert de l'Amitié vum 23. Janur 2019 am Cercle higewise ginn wou d'Harmonie Municipale Union de Corny invitéiërt war.

De GalaConcert ass den 20. Abrëll 2019 zu Gaasperech an der Sportshaal wou mir Iech elo schon invitéierën. Den Thema ass "The wonderful World of Walt Disdney" ennërt der Direktioun vum Lionel VALERI

De Komité 2019 stellt sech folgend duer:

Marianne Degregori, Presidentin

Martine Klein, Vize-Presidentin

Claude Glesener, Secretaer

Raju Pant, Trésorier

Member, Michel Ronkar

photo: md