Changer d'édition

(Fotogalerie) KANNERFUESBAL zu Foulscht

Buergsonndig, 17.02.2013
Kannerfuesbal zu Foulscht am Centre Culturel mat de Clownen JOLLY & JELLY
am mam DJ Claude. Gudd Musik, Amusement a vill flott Präisser fir alleguer Kanner.
De Rendez-vous fir nächst Joer (09.03.2014) steht schonns fest.