Changer d'édition

Mam Bus op d’Sprangprozessioun

D’Kulturkommissioun aus der Gemeng Fëschbech hat all d’Awunner invitéiert mam Bus op d’Weltkulturiewen, d’Sprangprozessioun ze fueren. 18 Leit hu vun der Gelegenheet profitéiert a si matgefuer. Et wor e richtegt flott Erliefnes! A vielleicht fueren d’nächst Joër méi Leit mat, wann d’Kanner da sollte Schoulfräi hun!