Changer d'édition

Konveniat vun der Amicale vun der Fielser Oberprimärschoul

Virun 59 Jar ass d'Amicale vun der Fielser Oberprimärschoul an d'Liewe geruff ginn. D'Oberprimärschoulen, déi am ganze Land e gudde Ruff haten, hunn op d'Normalschoul, op déi ënnëscht Carrière beim Staat an op d'Beruffsliewe an deene verschiddenste Sparte virbereet. Besonnësch huet déi Zäit awer d'Oberprimärschoul aus der Fiels hervirgestach, well si war bekannt fir hiert dichtegt Léierpersonal a fir déi ausgezeechent Resultater vun hire Schüler. All Jar treffe sech eng Rei vun de Membere vun der Amicale fir hire Konveniat. Dëst Jat loug d'Organisatioun vun dem Treffen an den Hänn vum Aloyse Jacob, dem Jacques Conter an dem Roland Miny. Um Programm stoung ënnert anerem d'Visite vun der Firma Comat, wou de Kolleg a Besëtzer Jacques Conter flott an interessant Erklärunge ginn huet. An engem kammoude Bus hunn duerno déi fréier Schoulkomeroden eng Visite vun eiser Haaptstad gemaach, éier si sech zu Hesper an engem éischhtklassege Restaurant verwinne gelooss hunn. Gutt Zäit hu si sech geholl, fir Erënnerungen auszetauschen, an esou hu si zesummen e richteg flotten Nomëtteg verbruecht.