Changer d'édition

Wékräiz bei Diängen as ouni Kräiz? Akzident oder Vandalismus?

Wékräiz tescht Diängen an Wäicherdang/Eselbour as é Kapp oder é Kräiz méi kleng gin.