Changer d'édition

Wou as de Buur hin? Virdescht um Knuedler, dunn am Garer Quartier, an elo?

E Buur kann vill Freed man, awer och vill Misère an Knascht. Et kéint drop un wou sou en Buur steet. An dofir hot Gemeng Lëtzebuerg dichteg Expären? Verdescht stong de Buur johrelang um Knuedler bis en do nët méi gelidde war, dunn koum en op Gare an Stroosburger Stroos. Do war en herrlech fir Junkien, déi konnten sech do erfrëschen an nach sou munches domat ustellen. Dunn haten Expären erem eng nei Späicherliicht entdeckt! De Buur muss fort, dat do get ze wäit! An elo as e verschwonn, wéi Gelle Fra et och mol wor. Lëtzebuerger Spiichten an Fisematenten sin einfach nët ze toppen!