Changer d'édition

D'Erpeldanger Muttergottes am Bësch fir op Wegdichen erof.

Am halwen Biäreg vun Erpeldang rof op Wegdichen (Wolz), begéint de Wanderer op dem Trëppelpad enger klenger Muttergottesstatue an enger klenger Kapell un engen Bom fixéiert. Eng flott Platz fir é Moment ze raschten an der Natur, an fir é klengt Gebiäd un Gottesmamm Maria. Des flott Platz as eng Privatinitiative vun engem frommen Mann vun Erpeldang. MERCI dem glewegen eeleren Här, den och den flotten Trëppel-Pad, bis lo emmer gudd ennerhalen hot.