Changer d'édition

Vollmound geet ënner

Haut, Méindeg 17. Juni 2019, ass de Mount iwwert dem Patton-Denkmal, bei liichte Schleierwolléken an de Beem verschwonn. Dee M;oment huet ët schonn ugehaang, hell ze ginn. Eng Stonn virdrunn war den Himmel nach ganz klor an ët war nach däischter.