Changer d'édition

Sie dréinen séch emmer no der Sonn .

Nee net am Frankreich gesin ,mee héi uewen am Ourdall strecken sie séch der Sonn no .