Changer d'édition

Treffen vun de Medercher aus dem Dikricher Pensionnat

di Dammen di fréier am Pensionnat Notre Dame de Lourdes hir Jugend verbruecht hun haaten sech getraff fir Erennerungen un de Nonnebunker auszetauschen. Villes gouf erzielt an Erennerungen opgefrescht. et gouf vill gelaacht.