Changer d'édition

eng Medaille fir de Jos Majerus

Nom gutbesichten Uergelconcert vum Jos Majerus zu Ermsduerf an der Kierch zu Gonste vun Télévie huet de Jos aus den Hänn vum Ugda President Louis Karmeyer a vum Ugda Vertrieder Raymond Peters "'Medaille de mérite en argent" iwwerrecht krut. Hien ass Member an der Chorale Saengerbond vun Dikrich an ass do als Organist a Pianist ëmmer wëllkomm. Di ganz Chorale gratuliert dem Jos a set Merci.