Changer d'édition

Ausfluch vun de Fraen a Mammen

Den Ausfluch vun de Fraen a Mammen Dikrich war trotz Reen e flotten Tour. Mat Visite vum Musée des Mines zu Remeleng an duerno e Mettigeessen bei der Giedel am Fond de Gras, war den Ofschloss zu Beteburg am Park.Zefridden se mir all heemgaangen.