Changer d'édition

Konschtmaart 2019 Zu Duelem

D'Kulturkommissioun vun der Gemeng Duelem ënnert dem Patronage vun der Gemeng Duelem konnt a Präsenz vum Minister fir Tourismus a Mëttelstand Lex Delles a vum Schäfferot vun der Gemeng Munneref hiere Konschtmaaart feierlech aweihen. Künstler aus de verschiddenste Sparten hun hier Konschtwierker gewisen an matt der Musek vun den Duddelsäck a vum Duo Stéphane hat dësen éischte Week End am Mee fir eng speziell Atmosphère zu Duelem gesuergt.