Changer d'édition

Fairtrade-Hiesercher fir d'Schoulkanner vu Conter

Am Kader vun engem flotten Ouschter-Bastel- a Mol-Concours, deen d'Elterevertrieder vun der Conter Schoul "Um Ewent" organiséiert hunn, huet de Schäfferot vun der Gemeng Conter #fairtrade-Schockelashiesercher un d'Schoul iwwerreecht.

Am Laf vum Dag goufen d'Hiesercher vum Léierpersonal un d'Kanner verdeelt.

Domat soll séchergestallt ginn, dass déi Kleng just a Kontakt komme mat Leit, déi souwéisou schonn an hirem direkten Ëmfeld sinn. D'Corona-Mesure goufen natierlech zu all Zäit agehalen.